2018-10-24-Hotel Kabuki-by Barak Shrama - Barak Shrama